ADR

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego.

Przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).

Pojęcie „towary niebezpieczne” oznacza takie materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony albo dopuszczony pod pewnymi warunkami, ustalonymi w przepisach ADR.

Nasze specjalnie wyposażone samochody spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa, umożliwiając świadczenie usług przewozu ładunków niebezpiecznych, zgodnie z konwencją ADR.

KLASA:

 •          1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 •          2 – gazy,
 •          3 – materiały ciekłe zapalne,
 •          4.1 – materiały stałe zapalne,
 •          4.2 – materiały samozapalne,
 •          4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 •          5.1 – materiały utleniające,
 •          5.2 – nadtlenki organiczne,
 •          6.1 – materiały trujące,
 •          6.2 – materiały zakaźne,
 •          7 – materiały promieniotwórcze,
 •          8 – materiały żrące,
 •          9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.